Get Adobe Flash player


Algemene Voorwaarden


1.Voor iedere cursus dient een inschrijfformulier volledig ingevuld te worden. Door ondertekening verklaart de cursist akkoord te gaan met de voorwaarden en tarieven van het geldende schooljaar.

2.De eerste maand geldt als betaalde proefmaand. Dit zijn vier aaneengesloten lessen uitgezonderd de reguliere schoolvakanties. Het lesgeld moet vòòr aanvang van de proefmaand betaald worden, anders zullen er geen lessen plaatsvinden. Bij vervolging van de lessen wordt men ingeschreven.

3.Wij brengen eenmalig inschrijvings- en administratiekosten à € 9,00 in rekening (geldt niet voor de proefmaand).

4.Het cursusjaar loopt van september tot september. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het (muziek)schoolonderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven. Doorbetaling tijdens de vakantieperioden is verplicht. Cursisten betalen dus 11 maanden per jaar lesgeld: van september t/m juli. Zonder opzegging loopt de cursus automatisch door.

5.Bij opzegging dient dit schriftelijk te gebeuren, drie maanden van tevoren of 1 maand voor het eind van een cursusjaar. Wij hanteren de datum van het postmerk of e-mail als opzegdatum, ingaande per eerste van de komende maand. Mondelinge aankondiging van een opzegging wordt niet geaccepteerd.

6.De leerling heeft geen recht op restitutie van het lesgeld indien hij/zij een of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt. Dit geldt ook voor de proefmaand.

7.Bij verzuim van de docent(e) wegens omstandigheden dient de cursist binnen een lesjaar tenminste 2 dagen door te betalen. Bij meerdere dagen zullen deze worden ingehaald, of door een vervanger worden verzorgd.

8.De lessen vinden plaats bij voldoende aanmeldingen, in volgorde van inschrijving. Het is mogelijks tussentijds aan te melden.

9.De betaling geschiedt of per automatische incasso (vòòr de 7e van de maand), of het gehele cursusjaar vooraf. Cursisten zijn betalingsplichtig vanaf de eerste les.

10.Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de vorderingen in handen van een incassobureau gegeven en zijn de kosten voor de betalingsplichtige.

11.Elk tweede of volgend gezinslid krijgt 5% korting op de dan geldende lestarieven. Dit geldt niet voor de lessen onder de 18 jaar in Lansingerland en de lessen waar al een korting op zit.

12.Er zullen gedurende het cursusjaar regelmatig foto’s worden gemaakt voor o.a. de website. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord. Cursisten kunnen hier van te voren bezwaar tegen maken.

13. Wij respecteren de privacy van onze klanten en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel hebben we enkele gegevens nodig voor onze administratie. Die persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Wij waarderen het vertrouwen dat er in ons wordt gesteld en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan.